Startsida
Huset
Praktisk Information
  Ordningsregler
  Fastighetsförvaltning
  Tvättstugan
  Förråd
  Grovsoprum
  Kabel TV
  Internet
  Trappstädning
  Ombyggnation
Ekonomi
Kontakt
Mäklarinformation
Länkar
Bilder
Ordningsregler

Ordningsregler

Längre ned på sidan finns föreningens ordningsregler i sin helhet.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. Styrelsen har därför sammanställt några ordningsregler med syfte att göra det enklare för oss alla att bo tillsammans. Alla medlemmar förväntas ta hänsyn till ordningsreglerna.

Gemensamt ansvar

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Kostnader som en enskild medlem orsakar föreningen drabbar samtliga medlemmar kollektivt.

För vem gäller reglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara bostadsrättshavaren utan även övriga familjemedlemmar liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta medlemskapet i föreningen. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar leder dock till lindrigare reprimand än uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot regelbrytaren måste styrelsen först uppmana medlemmen att följa reglerna. Om medlemmen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.


1. Allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten.

2. Säkerhet

a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
c) Lämna inte källardörrar olåsta.
d) Var försiktig med eld.
e) Din lägenhet bör vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.
f) Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

3. Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4. Balkonger, altaner

Balkonger/altaner får inte användas för:
a) permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
b) skakning av mattor, sängkläder, mm.
c) grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke.

Placera eventuella blomlådor innanför balkongräcket.
Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder mm finns piskbalkong på plan 7.

6. Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåtet inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

7. Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga belägen på källarplanet. Bokningschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.
OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

8. Cyklar, mopeder, barnvagnar

Cyklar och mopeder ska förvaras på gården i cykelställen och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och cyklar får inte placeras i entrén eller trapphuset.

9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

a) Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall (se mer nedan). Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
b) Grovsoprummet används för skrymmande avfall. Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i grovsoprummet utan ska lämnas på närmaste miljöstation.
d) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.
e) Tidningar läggs i avsedd container i grovsoprummet. Sopnedkasten får absolut inte användas för tidningar.

10. Källare

I källare får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

11. Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

12. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

13. Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga.
Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från klockan 22 på kvällen till klockan 7 på morgonen. Planerar du att ha fest så informera gärna grannarna i god tid innan.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.
Kontakta gärna styrelsen med frågor och funderingar kring ordningsreglerna: styrelsen@jordgubben20.se